Presenters

Presenters

Suraj Singh Thakuri

Suraj Singh Thakuri

Himalaya Roadies

Rita Kattel

Rita Kattel

The Game Changer

Suman Karki

Suman Karki

Dancing Stars Nepal

Rajendra Baniya

Rajendra Baniya

Yaksha Prashna

Raymon Das Shrestha

Raymon Das Shrestha

Sushil Nepal

Sushil Nepal

The Voice of Nepal

Sadichha Shrestha

Sadichha Shrestha

Dancing Stars Nepal